Vrijwilligers

Hospice ‘Het Clarahofje’ biedt een klein en intiem werkveld waar het werk bestaat uit ‘er zijn’ voor de bewoners in de laatste levensfase en hun naasten. In het hospice werken ook vrijwilligers. Mensen met een groot hart, goede contactuele vaardigheden, inlevingsvermogen en waar nodig terughoudendheid.

 

De vrijwilligers vallen onder de verantwoordelijkheid van Stichting ‘Het Clarahofje’.

Stichting ‘Het Clarahofje’ is als vrijwilligersorganisatie verantwoordelijk voor de inzet van goed opgeleide vrijwilligers. Deze vrijwilligers stellen zich beschikbaar om door hun aanwezigheid ernstig zieke mensen in de laatste fase van hun leven een thuisgevoel te geven in het hospice. Het beleid van de stichting is erop gericht de vrijwilligers een bedding te geven van waaruit zij zich met hun kwaliteiten kunnen inzetten om er voor de bewoners en hun naasten naar ieders tevredenheid, te kunnen zijn. Het werk bestaat uit licht verzorgende handelingen samen met de verpleegkundigen, het bieden van gastvrijheid, het serveren van maaltijden, koffie/thee, kleine hand- en spandiensten en een praatje of gesprek. Het werk is intensief, verrijkend en geeft veel voldoening.

 

De vrijwilligers krijgen eerst een basistraining en worden begeleid door de coördinator. Maandelijks zijn er bijeenkomsten waarbij de opgedane ervaringen kunnen worden uitgewisseld en de deskundigheid op peil wordt gehouden. De vrijwilligers ontvangen vanzelfsprekend een vergoeding voor de vervoerskosten en zijn verzekerd.

 

Wij komen graag in contact met mensen die zich hierin herkennen. Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de coördinator vrijwilligers, Jacomien Marinussen.

T: 0113-242600 / 06-10956301

E: coordinatoren@stichtinghetclarahofje.nl

 
Stichting ‘Het Clarahofje’ zorgt voor de financiële middelen voor de coördinatie, scholing, verzekering en onkosten van de vrijwilligers. Om dit te kunnen realiseren is de Stichting afhankelijk van giften, donaties, acties en fondsen.

Wilt u een donatie doen aan Stichting ‘Het Clarahofje’ dan kunt u dat doen door uw bijdrage te storten op het rekeningnummer NL23 RABO 0122 5145 21 t.n.v. Stichting 'Het Clarahofje'. Dank voor iedere vorm van ondersteuning.