Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is er op gericht de bewoner met nog een korte tijd van leven een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. We spreken van palliatieve zorg als de ziekte ongeneeslijk blijkt te zijn. Er is in de palliatieve zorg niet alleen aandacht voor lichamelijke klachten waarmee mensen te maken kunnen krijgen. Er is ook aandacht voor de psychische en sociale aspecten van de bewoner.

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2002 deze definitie van palliatieve zorg opgesteld:
"Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en het verlichten van lijden door middel van een vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.”
 

In de toelichting op de definitie stelt de WHO :
De kunst van goede palliatieve zorg is eigenlijk dat alle zorgverleners samen proberen de last en pijn zodanig te verminderen dat de patiënt ruimte krijgt voor wat hij in deze levensfase nog wil doen.