Steun ons

Donateur worden?

Als u het hospice een warm hart toedraagt kunt u Stichting Het Clarahofje steunen door:

  • Als donateur jaarlijks een bijdrage over te maken. U ontvangt in het vervolg een jaarverslag met acceptgiro.
  • Een eenmalige gift te storten. U kunt een donatie overmaken op bankrekening
    NL23 RABO 0122 5145 21 t.n.v. Stichting Het Clarahofje.
  • Schenking bij notariële akte waarbij u het totale bedrag van uw gift kunt aftrekken bij uw belastingaangifte.
  • Bij testament te bepalen dat een legaat of deel van de erfenis ten goede komt aan de Stichting.

Uiteraard worden alle bedragen voor 100% besteed aan het in stand houden van de vrijwilligersorganisatie en het financieel ondersteunen van het hospice. Voor iedere vorm van ondersteuning zijn wij u zeer erkentelijk. Om u op de hoogte te houden, ontvangt u als donateur ieder jaar het Jaarverslag en bij verschijnen de Nieuwsbrief.

Stichting Het Clarahofje is in het bezit van een ANBI-verklaring (8014.98.673), hetgeen inhoudt dat uw giften fiscaal voor belastingaftrek in aanmerkigen komen en dat er geen erfbelasting verschuldigd is.

Tengevolge van de Europese regelgeving omtrent de IBAN nummers, mogen de banken geen adressen meer doorgeven. Voor ons is dat een probleem i.v.m. het versturen van de nieuws- en bedankbrieven. Van onze vaste donateurs zijn de gegevens bekend. Mocht u ons werk willen steunen, wilt u dan uw naam en (e-mail)adres a.u.b. doorgeven via info@stichtinghetclarahofje.nl